Privacy verklaring

Privacy verklaring Oefentherapie Oldenzaal

Oefentherapie Oldenzaals hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;

De persoonsgegevens, welke van u worden gevraagd, zijn: Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, BSN Nummer, Zorgverzekering, Naam verwijzer (huisarts/specialist. Uw e-mailadres kan ook worden gevraagd om kwaliteitsonderzoek te laten verrichten via Qualizorg.
Slechts indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven wordt dit in uw persoonsgegevens als zodanig afgevinkt onder PREM.
Uitwisseling van persoonsgegevens vindt plaats in eventuele correspondentie met verwijzers, via VECOZO in de declaraties naar zorgverzekeraars en via Infomedics voor declaraties aan particulieren.
Informatie betreffende uw medisch dossier hebben een verplichte bewaartermijn van 15 jaar.
Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Oefentherapie Oldenzaal
Prins Bernhardstraat 4 BE7
7573 AM Oldenzaal
Telefoon: 0541-523060